Strona FB          Grupa FB       You tube
                     SOLIDARNI  W  POTRZEBIE

Zadanie publiczne: Grupa Wolontariacka – SOLIDARNI W POTRZEBIE realizowane jest przez Stowarzyszenie Ochrony Praw Rodzin i Pacjentów z terenu działalności Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, w odpowiedzi na zwiększone w okresie  pandemii koronawirusa zapotrzebowanie na wsparcie potrzeb życiowych  łomżyńskiego środowiska senioralnego.  

Opis zadania
W związku z okresem pandemii koronawirusa i związanych z tym obostrzeń, jak również zamknięcia dla ogółu społeczności łomżyńskiej dostępu do opieki lekarskiej i szpitalnej, duża część mieszkańców Łomży (zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych) potrzebuje na bieżąco pomocy zarówno w drobnych sprawunkach, jak i w dostępie do pomocy medycznej. Największą dla nich barierą jest dostęp do wiedzy skąd czerpać taką pomoc, jak również kto i w jaki sposób może im pomóc. Zadanie polega na stworzeniu samopomocowej sieci wolontariackiej, dzięki której będzie możliwość niesienia wsparcia dla seniorów w wieku 60+ (spełniają kryteria wynikające z Ogólnopolskiej Karty Seniora), którzy potrzebują doraźnej pomocy typu życiowego (zakupy, inne sprawunki i drobna domowa pomoc) lub porad w zakresie dostępności do opieki medycznej. Sieć wolontariacka będzie zrealizowana na bazie strony internetowej, dzięki której będzie możliwe skoordynowane współdziałanie oraz kojarzenie wolontariuszy z dwóch otwartych grup wolontariackich na FB: Senioralnej i Młodzieżowej.

Nabór chętnych do Senioralnej Grupy Wolontariackiej na FB jest przeprowadzony przy pomocy współpracy z seniorami zgrupowanymi wokół Łomżyńskiej Rady Senioralnej, Uniwersytetu III Wieku przy PWSIiP, Uniwersytetu Złotego Wieku przy Agrobiznesie,  Klubu Seniora MOPS w Łomży, jak również z  innymi organizacjami grupującymi łomżyńskich seniorów. Dla zalogowania się uczestnika projektu do grupy wystarczy zaakceptować Regulamin Wolontariusza, spełniać kryterium wiekowe: 60+ oraz zalogować się do Senioralnej Grupy Wolontariackiej.
Zgłaszanie przez łomżyńskich seniorów zapotrzebowania na określony rodzaj wsparcia, odbywa się za pośrednictwem maila: sos@solidarniwpotrzebie.pl , bądź za pośrednictwem strony: www.facebook.com/solidarniwpotrzebie/.
Dla seniora nie posiadającego swojego profilu na FB możliwe jest zgłaszanie swoich potrzeb za pomocą innego zalogowanego uczestnika Senioralnej Grupy Wolontariackiej.

Nabór chętnych do Młodzieżowej Grupy Wolontariackiej na FB przeprowadzony jest przy pomocy Młodzieżowej Rady Miasta Łomży, jak również innych organizacji działających na polu wspierania i rozwijania idei wolontariatu. Dla zalogowania się uczestnika do grupy wystarczy zaakceptować Regulamin Wolontariusza, spełniać kryterium wiekowe: 15-35 lat (w przypadku specjalistycznych umiejętności do 45 lat) oraz zalogować się na FB do Młodzieżowej  Grupy Wolontariackiej.

Dodatkową korzyścią z realizacji zadania publicznego będzie pogłębienie integracji społecznej i społecznych więzi międzypokoleniowych, jak również budowy dobrego wizerunku Łomży jako miasta otwartego na inicjatywy obywatelskie.
Funkcjonowanie samopomocowej Grupy Wolontariackiej – SOLIDARNI W POTRZEBIE we współpracy z partnerskimi organizacjami, planowane jest  jako jedno z długofalowych i stałych działań stowarzyszenia.

Zarząd stowarzyszenia SOLIDARNI W POTRZEBIE