Strona FB          Grupa FB       You tube
                     SOLIDARNI  W  POTRZEBIE

Geneza powstania stowarzyszenia SOLIDARNI W POTRZEBIE

W dniu 13 marca br działając na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374), Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wydał dla Szpitala Wojewódzkiego  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zwany dalej szpitalem, Polecenie nr  NK-I.0522.32.2020.JP o przekształceniu w jednoimienny szpital zakaźny. Decyzja Wojewody była następstwem decyzji  Ministerstwa Zdrowia o utworzeniu  sieci szpitali jednoimiennych i zaliczeniu do niej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.
Na skutek tej decyzji z dnia na dzień, nasza niespełna 120-tysięczna społeczność (mieszkańcy Łomży i powiatu łomżyńskiego) straciła codzienny dostęp do oddziałów i poradni specjalistycznych, opieki szpitalnej oraz pomocy w nagłych przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu, a Szpital został w całości przekształcony na potrzeby osób dotkniętych zarażeniem koronawirusem. Tym samym wielotysięczna rzesza ludzi potrzebujących codziennej, a często natychmiastowej opieki lekarskiej została skazana na długie dojazdy do szpitali i poradni w okolicznych miastach. Problem ten często dotyka schorowanych osób starszych, które nie mają własnych środków transportu, w szczególności także osób z udarami, zawałami i innymi nagłymi przypadkami, w których dla ocalenia ich życia ważna jest dosłownie każda minuta.
Przy podejmowaniu tej decyzji nie zostały wzięte pod uwagę liczne i głośne protesty łomżyńskich środowisk lekarskich, samorządu Łomży, naszego społeczeństwa oraz krytyczne głosy autorytetów medycznych, które wskazywały na możliwość zachowania dla potrzeb codziennej opieki lekarskiej części łomżyńskiego szpitala, wzorem szpitala wojewódzkiego w Ostrołęce.
Na bazie społecznej reakcji  i obawy o trwałą utratę usług zdrowotnych dotychczas świadczonych przez łomżyński szpital wojewódzki, została zawiązana inicjatywa obywatelska pn. Stowarzyszenie Ochrony Praw Rodzin i Pacjentów z terenu działalności Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – SOLIDARNI W POTRZEBIE.
Stowarzyszenie tworzą mieszkańcy Łomży łączący różne środowiska i grupy społeczne:

Wojciech Winko (lokalny społecznik, regionalista, wodniak, ekolog  i lider sektora NGO),

 

Ewa Chludzińska (lokalny społecznik,  nauczycielka z ZNP, sprawująca w latach 2014-2018 mandat radnej Łomży),

 

Danuta Waśko (lokalny społecznik, członek Łomżyńskiej Rady Seniorów i kierownik zespołu „Maryna”),

 

Marcin Grodzki (lokalny społecznik i animator wielu wartościowych inicjatyw społecznych, m. innymi MOTOSERCE, lider klubu motocyklowego Wild Dogs FG Łomża oraz zespołu Brzuch Brothers),

 

Alicja Moroz-Rutkowska (dziennikarka, prowadzi Biuro Porad Obywatelskich)

 

Michał Korwek (Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży – głos młodego pokolenia).

 

Cele Stowarzyszenia:
1. Organizowanie wśród społeczności Ziemi Łomżyńskiej działań na rzecz wsparcia ochrony zdrowia i trwałego poprawienia warunków dostępności do usług zdrowotnych, zwłaszcza w zakresie zapewnienia kompleksowej opieki szpitalnej.
2. Popularyzowanie edukacji konsumenckiej, zwłaszcza w zakresie roli i praw pacjenta jako konsumenta usług zdrowotnych.
3. Promocja idei oraz wspieranie rozwoju wolontariatu.
4. Współpraca z organami władzy publicznej i samorządowej w sprawach doniosłych dla ochrony zdrowia i zapewnienia należytych warunków opieki zdrowotnej ogółowi społeczności z terenu działalności Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.
5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy szeroko rozumiana ochrona praw pacjenta.
6. Działalność szkoleniowa w zakresie prozdrowotnym.

Dotychczasowe inicjatywy stowarzyszenia:
1. Działania formalne identyfikujące istniejące obecnie problemy w dostępie do usług zdrowotnych, w aspekcie ograniczenia statutowej działalności Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, jako Szpitala III stopnia w ogólnopolskiej sieci szpitali PSZ.
2. Inicjatywa zbierania podpisów pod Petycjami władz Województwa Podlaskiego i Ministra Zdrowia o wykreślenie naszego szpitala z rejestru szpitali jednoimiennych.
3. Działania integrujące społeczeństwo Ziemi Łomżyńskiej wokół celu związanego z wypisaniem Szpitala Wojewódzkiego w Łomży z sieci szpitali jednoimiennych.
4.  Realizacja aktywności społecznej pn. „NIEMY PROTEST” zwracającej uwagę społeczności łomżyńskiej na problemy związane z ograniczeniem dostępności do realizowanych przez łomżyński Szpital świadczeń zdrowotnych.
5. Realizacja projektu GRUPA WOLONTARIACKA – SOLIDARNI W POTRZEBIE nakierowanego na wsparcie potrzeb seniorów w dobie pandemii koronawirusa i ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych.
6. Składanie wniosków do odnośnych władz wynikających z analizy skarg i wniosków rodzin pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Łomży określających obecną skalę zagrożeń dla łomżyńskiego systemu ochrony zdrowia.

Nie wyrażając zgody na to, aby walka z koronawirusem w województwie podlaskim odbywała się nieproporcjonalnym w skali województwa podlaskiego kosztem utraty zdrowia i życia mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej, apelujemy do naszego społeczeństwa o wsparcie podjętej przez nas inicjatywy oraz planowanych działań.

W celu lepszego nawiązania kontaktu z osobami chętnymi do współdziałania, prosimy o rejestrację na grupie FB: SOLIDARNI W POTRZEBIE oraz w razie potrzeby o nawiązanie kontaktu pod adresem e-mail: solidarniwpotrzebie@o2.pl lub kancelaria@solidarniwpotrzebie.pl .

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, A IM BĘDZIE NAS WIĘCEJ, TYM DONOŚNIEJSZY BĘDZIE NASZ GŁOS.

Zarząd stowarzyszenia SOLIDARNI W POTRZEBIE

SOLIDARNI W POTRZEBIE TO MY