Strona FB          Grupa FB       You tube
                     SOLIDARNI  W  POTRZEBIE

Pomagając seniorom, pomagamy sobie

Portal mylomza.pl
27/06/2020 10:16
W Łomży realizowane jest zadanie publiczne pod nazwą: Grupa Wolontariacka – SOLIDARNI W POTRZEBIE, którego głównym celem jest uruchomienie społecznego mechanizmu wolontariackiego wspierania doraźnych potrzeb życiowych łomżyńskiego środowiska senioralnego.
Zadanie z zakresu: społeczeństwo obywatelskie i edukacja ekonomiczne, które zostało dofinansowane przez Urząd Miasta Łomża, jest realizowane przez Stowarzyszenie Ochrony Praw Rodzin i Pacjentów z terenu działalności Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – SOLIDARNI W POTRZEBIE.

Potrzebujący seniorzy są wśród nas
W Łomży, gdzie z przyczyn demograficznych środowisko senioralnie jest szczególnie liczne, bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo seniorzy potrzebują naszego wsparcia. Zwłaszcza w dobie obecnie trwającej pandemii koronawirusa oraz związanych z tym obostrzeń, a w naszym mieście dodatkowo z racji ograniczenia dostępności do opieki medycznej, potrzeby społeczne i życiowe seniorów, w tym niepełnosprawnych są tym bardziej dostrzegalne.
Jednak często nasi seniorzy z racji rozmiaru popełnianych na ich szkodę występków i związanego z tym brakiem zaufania, często obawiają się uzewnętrznić swoich próśb o często drobne, ale jakże ważną dla nich wsparcie, a przecież potrzebują oni na bieżąco pomocy zarówno w sprawunkach, drobnych pracach domowych, jak i w dostępie do innych uzasadnionych doraźnymi potrzebami form wsparcia. Dużą barierą jest dla nich dostęp do wiedzy skąd czerpać taką pomoc, jak również kto godny zaufania i w jaki sposób może im pomóc.

Międzypokoleniowy wolontariat
Jednym z rozwiązań wymienionych problemów jest skierowany do łomżyńskich seniorów projekt: Grupa Wolontariacka – SOLIDARNI W POTRZEBIE, stwarzający międzypokoleniowe możliwości w zakresie niesienie naszym seniorom życiowej pomocy oraz wykorzystujący energię i wolontariacki potencjał tkwiący w młodzieży i młodszych pokoleniach. Tworzona w nim samopomocowa sieć wolontariatu oparta jest na stronie www.solidarniwpotrzebie.pl oraz na kojarzeniu form pomocy i zakresu potrzeb wolontariuszy uczestników opartych na platformie FB dwóch grup:
Senioralnej Grupy Wolontariackiej – do której nabór seniorów w wieku 60+ prowadzony jest przy współpracy z seniorami zgrupowanymi m. innymi wokół Łomżyńskiej Rady Senioralnej, Uniwersytetu Złotego Wieku przy Agrobiznesie, Klubu Seniora MOPS w Łomży i innych organizacji senioralnych


oraz
Młodzieżowej Grupy Wolontariackiej – do której nabór chętnych prowadzony jest przy współpracy z Młodzieżową Radą Miasta, Hufcem „Nadnarwiańskim” ZHP im. Adama Chętnika w Łomży, stowarzyszeniem „Czas rozwoju w Łomży, Hospicjum p.w. Św. Ducha w Łomży jak również z innymi organizacjami działającymi na polu wspierania i rozwijania idei wolontariatu.


Jak można zgłosić chęć swojej pomocy lub prośbę o wsparcie ?
Wolontariusze chętni do świadczenia seniorom swojej pomocy mogą zalogować się na FB do Młodzieżowej Grupy Wolontariackiej, gdzie po akceptacji Regulaminu Wolontariatu trafiają do bazy społeczników gotowych do niesienia wsparcia członkom grupy senioralnej.
Z kolei zgłaszanie przez łomżyńskich seniorów zapotrzebowania na określony rodzaj wsparcia, odbywa się za pośrednictwem:
konta na FB – Senioralna Grupa Wolontariacka lub innego członka tej grupy,
e-mail: sos@solidarniwpotrzebie.pl,
mob.: 660 163 846.
W ramach projektu możliwym i pożądanym efektem będzie pogłębienie integracji i wsparcia pośród członków, w obrębie obu utworzonych grup wolontariackich.

Społeczna baza ludzi dobrej woli
Funkcjonowanie samopomocowej Grupy Wolontariackiej – SOLIDARNI W POTRZEBIE we współpracy z partnerskimi organizacjami, planowane jest jako jedno z długofalowych i stałych działań stowarzyszenia. Jako dodatkowa korzyść z realizacji zadania publicznego zakładane jest pogłębienie integracji społecznej i społecznych więzi międzypokoleniowych, jak również budowy dobrego wizerunku Łomży jako miasta otwartego na inicjatywy obywatelskie.
Organizatorzy projektu na jego podsumowanie uhonorują biorących w nim udział wolontariuszy pamiątkowymi dyplomami i listami gratulacyjnymi oraz drobnymi pamiątkami promującymi jego szczytne cele.

Zarząd stowarzyszenia SOLIDARNI W POTRZEBIE


Stowarzyszenie SOLIDARNI W POTRZEBIE podjęło interwencję w formie pisma do Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pobytu w szpitalu dla pacjentów nie zakażonych koronawirusem

 

………………………………………………………………………………………………….

Stowarzyszenie SOLIDARNI W POTRZEBIE podjęło interwencję w formie pisma do Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pobytu w szpitalu dla pacjentów nie zakażonych koronawirusem

 

………………………………………………………………………………………………….

Zespół na rzecz trwałego przywrócenia pierwotnej funkcji Szpitala Wojewódzkiego w Łomży stał się faktem

Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta Łomży wykazał najwyższą troskę o stan naszego szpitala oraz zdrowotności mieszkańców Łomży i Ziemi Łomżyńskiej. Zgodnie ze swoją obietnicą i stanowiskiem Rady Miasta Łomży powołał 10. czerwca br swoim zarządzeniem Zespół do spraw trwałego przywrócenia pierwotnej funkcji Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
Jako stowarzyszenie SOLIDARNI W POTRZEBIE trzymamy oba kciuki za powodzenie tego niełatwego przedsięwzięcia. 👍👍


………………………………………………………………………………………………….

Krystalizują się plany utworzenia przez Prezydenta Mariusza Chrzanowskiego Zespołu na rzecz przywrócenia pierwotnej funkcji Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Stowarzyszenie SOLIDARNI W POTRZEBIE od dnia swojej rejestracji zwracało uwagę na krytyczną sytuację Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Od 13 marca br, tj od przekształcenia go decyzją Wojewody Paszkowskiego w szpital zakaźny, z pracy w nim zrezygnowało wielu lekarzy i nie odbyło się wiele tysięcy zabiegów i operacji.
Na powyższe poza zdecydowanym i publicznym sprzeciwem Prezydenta i Rady Miasta Łomży, nie zareagowała oficjalnie w żaden sposób Społeczna Rada Szpitala, ani większość samorządów z terenów których pochodzą pacjenci szpitala.
Stowarzyszenie kierując się swoimi celami statutowymi tj. działaniami na rzecz wsparcia ochrony zdrowia i trwałego poprawienia warunków dostępności do usług zdrowotnych mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej, z uznaniem wspiera działania samorządu Łomży, którego Prezydent Mariusz Chrzanowski zdecydował o utworzeniu Zespołu na rzecz przywrócenia pierwotnej funkcji Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.
O zainicjowanie powołania takiego zespołu stowarzyszenie wnioskowało w dniu 21 maja br do Prezydenta Łomży i Starosty Łomżyńskiego. Stowarzyszenie SOLIDARNI W POTRZEBIE wyraża nadzieję, że w jego składzie znajdzie również miejsce przedstawiciel Starosty Łomżyńskiego.
Poniżej zaprezentowane jest jedno z wielu zaproszeń do udziału w pracach Zespołu, w którego składzie przewidywani są lekarze, samorządowcy i działacze społeczni.

…………………………………………………………………………………………………..Przewodniczący Zarządu – Wojciech Winko
…………………………………………………………………………………………………….
Z-ca przewodniczącego – Ewa Chludzińska

 

 

 

Domagają się pełnego przywrócenia działalności szpitala w Łomży. Powstała społeczna koalicja

Portal mylomza.pl
03/06/2020 

– My niżej podpisani, działający w imieniu instytucji i stowarzyszeń społecznych reprezentujących interes społeczności Ziemi Łomżyńskiej zawiązujemy niniejszym wspólnym staraniem społeczną Koalicję na rzecz przywrócenia działalności Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, według stanu sprzed 13 marca 2020r – czytamy w nadesłanym przez stowarzyszenie „Solidarni w Potrzebie” komunikacie. Pod dokumentem podpisali się przedstawiciele kilkunastu łomżyńskich instytucji i stowarzyszeń.

Łomża, 2 czerwca 2020r
Koalicja na rzecz przywrócenia działalności Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, według stanu sprzed 13 marca 2020r.
My niżej podpisani, działający w imieniu instytucji i stowarzyszeń społecznych reprezentujących interes społeczności Ziemi Łomżyńskiej zawiązujemy niniejszym wspólnym staraniem społeczną Koalicję na rzecz przywrócenia działalności Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, według stanu sprzed 13 marca 2020r.

Nasz Szpital jako jedyny w regionie realizuje pełnozakresowe świadczenia medyczne dla prawie 120-tysięcznej społeczności Ziemi Łomżyńskiej. Przekształcenie jego z dniem 13 marca br decyzją Wojewody Podlaskiego, w jednoimienny szpital zakaźny spowodowały trudne do oszacowania straty w stanie zdrowotnym mieszkańców Łomży i okolicznych gmin. Z powodu braku opieki medycznej i szpitalnej zagrożone zostało w szczególności bezpieczeństwo dzieci i kobiet w ciąży oraz osób starszych i z chorobami przewlekłymi. Działania te okazały się także nieadekwatne do rzeczywistych wskaźników zarażenia koronawirusem w województwie podlaskim. Decyzja Wojewody Podlaskiego z 21 maja br przywracająca częściowe tylko funkcjonowanie Szpitala nie jest do społecznego zaakceptowania, ponieważ przedłuża tylko stan zagrożenia dla życia i zdrowia naszej społeczności.
W związku z powyższym apelujemy do Ministra Zdrowia, Wojewody Podlaskiego, władz Województwa Podlaskiego, jak również do wszystkich miarodajnych czynników decyzyjnych o pilne przywrócenie pełnej funkcjonalności naszego Szpitala wzorem Mazowieckiego Szpitala im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. W szpitalu tym, udostępniono niezbędną ilość łóżek szpitalnych pacjentom zakażonym koronawirusem, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego profilu szpitalnej działalności dla pozostałych pacjentów z terenu Ostrołęki i okolic.  
Zwracamy się również do naszego społeczeństwa o masowe popieranie naszego stanowiska poprzez podpisywanie PETYCJI w tej sprawie skierowanej do Ministra Zdrowia i władz Województwa Podlaskiego, jak również o wspieranie każdego działania wspierającego cel zawiązania naszej Koalicji.
Koalicja ma charakter otwarty i zaproszone są do niej inne instytucje i organizacje popierające jej cele.

Podpisali zgodnie z listą obecności prawni przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń:
Fundacja Uniwersytetu Złotego Wieku Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży
Fundacja „JA I TY”
Rada Klubu Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży
Łomżyńska Rada Seniorów
Łomżyńska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością
Młodzieżowa Rada Miejska Łomży
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży  
Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Łomży
Stowarzyszenie SOLIDARNI W POTRZEBIE
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY im. Jakuba Wagi w Łomży
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „GROBLA” w Łomży
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej  Zarząd Główny
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych – Koło w Łomży

mylomza.pl
18/05/2020 12:33

Dr n. med. Kazimierz Bandzul: Uciążliwości wynikające z ogłoszonej decyzji najbardziej odczuwają małoletni pacjenci oraz ich rodzice

Zdrowie i uroda, Kazimierz Bandzul Uciążliwości wynikające ogłoszonej decyzji najbardziej odczuwają małoletni pacjenci rodzice - zdjęcie, fotografia

– W związku z Pana decyzją (…) o przekształceniu Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w jednoimienny szpital zakaźny, ośmielam się poinformować najwyższe władze wojewódzkie o pilnej potrzebie zapewnienia właściwej opieki medycznej adresowanej do populacji wieku rozwojowego /dzieci i młodzieży/ – pisze do wojewody podlaskiego dr n. med Kazimierz Bandzul, wieloletni ordynator Oddziału Noworodkowego i Oddziału Dziecięcego w łomżyńskim szpitalu. – Uciążliwości wynikające z ogłoszonej decyzji najbardziej odczuwają małoletni pacjenci / noworodki , niemowlęta, dzieci i młodzież do 18-roku życia/ oraz ich rodzice.

Poniższe pismo zostało opublikowane z inicjatywy stowarzyszenia „Solidarni w Potrzebie”: 


Łomża dn. 16.05.2020r

Szanowny Pan Bohdan Józef Paszkowski

Wojewoda Podlaski

W związku z Pana decyzją wydaną 13 marca 2020 roku o przekształceniu Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w jednoimienny szpital zakaźny, ośmielam się poinformować najwyższe władze wojewódzkie o pilnej potrzebie zapewnienia właściwej opieki medycznej adresowanej do populacji wieku rozwojowego /dzieci i młodzieży/.

Za upoważnienie do przedstawienia swojego stanowiska w tym temacie, poczytuję sobie mój przebieg pracy zawodowej jako lekarza — 45 lat pracy w Szpitalu w Łomży w tym — 10 lat jako ordynator Oddziału Noworodkowego i 30 lat jako ordynator Oddziału Dziecięcego.

Uciążliwości wynikające z ogłoszonej decyzji najbardziej odczuwają małoletni pacjenci / noworodki , niemowlęta, dzieci i młodzież do 18-roku życia/ oraz ich rodzice.

Szpital w Łomży przestał pełnić rolę szpitala ogólnodostępnego, pacjenci kierowani do szpitala szukają miejsca w sąsiednich szpitalach, często napotykając na duże trudności , co wiąże się z dużym stresem, kosztami dojazdu itp.

Epidemiolodzy przewidują, że walka z COVID-19 może potrwać kilkanaście miesięcy. Zachorowalność wśród dzieci wykazuje dużą sezonowość, znacznie wzrasta w porze jesienno- zimowej. Zamknięcie Oddziału Dziecięcego w Szpitalu w Łomży może okazać się trudne do pokrycia zapotrzebowania na hospitalizację dzieci w innych szpitalach.

Oddział Dziecięcy w Łomży każdego roku wykonywał kontrakt z NFZ powyżej 100%. Oddział jest bardzo dobrze wyposażony w sprzęt medyczny / aparat USG , Holter EKG, Holter RR , Spirometry, Kabina bodypletyzmograficzna, FOT —oscylometria wymuszona, Ph- metria przełyku , aparat polisomnograficzny , aparat eeg , badanie poziomu NO i H2 w powietrzu wydechowym itd. /. Daje to duże możliwości diagnostyczne, które obecnie zostały zatrzymane.

Zamknięcie Oddziału Dziecięcego jest nie tylko wielkim utrudnieniem dla pacjentów z terenu Łomży i okolic, którzy korzystali z usług Oddziału, ale powoduje również rozproszenie personelu / pielęgniarek , lekarzy /. Im dłużej będzie trwało zamknięcie Oddziału Dziecięcego, tym trudniej będzie rozpocząć jego funkcjonowanie.

Zbliżonym kubaturą oraz możliwościami diagnostyczno-leczniczymi do naszego szpitala jest Szpital w Ostrołęce, gdzie tylko część łóżek została przeznaczona dla pacjentów z COVID-19. Daje to możliwość dostępu pacjentom z innymi schorzeniami, a matki z chorymi dziećmi nie muszą szukać miejsca w innym szpitalu w Polsce. Z tego przykładu można skorzystać w Łomży.

Mieszkańcy Łomży i jej okolic nie mają obecnie dostępu nie tylko do usług zdrowotnych ogólnodostępnych w szpitalu / hospitalizacje, świadczenia poradniane, SOR/ ale również do badań laboratoryjnych i obrazowych RTG , USG, tomografia, rezonans magnetyczny/. Rodzice z chorym dzieckiem aby wykonać np: badanie RTG płuc muszą jechać do sąsiedniego szpitala.

Szpital w Łomży dzięki dużemu wysiłkowi personelu świadczył usługi medyczne na III stopniu referencyjności w Polsce. Obecnie stoi prawie pusty, a Oddział Dziecięcy jest zamknięty. Władzom państwowym jak i samorządowym oraz mieszkańcom Łomży powinno zależeć na utrzymaniu oraz dalszym rozwoju Szpitala w Łomży.

Od kilku lat dało się zauważyć pewne posunięcia organizacyjne zmierzające do ograniczania możliwości leczniczych w naszym szpitalu np.: zlikwidowano Pododdział Intensywnej Terapii Dziecięcej.

Działania władz powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania szpitala – hospitalizacje, świadczenia ambulatoryjne, laboratoryjne badania diagnostyczne. Pożądane jest przywrócenie również Pododdziału Intensywnej Terapii Dziecięcej albo przynajmniej wyznaczenie stanowisk dziecięcych w Oddziale intensywnej Opieki Medycznej.

Likwidacja części oddziałów w szpitalu nie może być usprawiedliwiana brakiem personelu /lekarzy, pielęgniarek/. Jest to kwestia pewnych zarządzeń administracyjnych i prowadzenia właściwej polityki kadrowej. O problemach kadrowych przez wiele lat informowałem Dyrekcję Szpitala , a w ostatnim okresie również Urząd Marszałkowski w Białymstoku.

Z wyrazami szacunku

Dr n. med. Kazimierz Bandzul

 

 

 

Artykuł opublikowany w Gazecie Współczesnej z dnia 18 maja 2020r
pt. Mieszkańcy nie ustają w walce o szpital

 

 

 

 

artykuł opublikowany na 4lomza.pl w dniu 12 maja 2020r

Dr n.med. Henryk Perkowski: Przywracajmy szpital do normalnej aktywności

Główne zdjęcie

Dr n.med. Henryk Perkowski

– Czas by podejmować decyzję przywracania funkcjonowania Szpitala! – pisze dr n.med. Henryk Perkowski w przeddzień drugiej „miesięcznicy” podjęcia przez wojewodę podlaskiego Bohdana Paszkowskiego decyzji o przekształceniu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w jednoimienny szpital zakaźny dla osób zakażonych koronawirusem. – Nie krytykuję decyzji o przeprofilowaniu Szpitala. Strach przed scenariuszem włoskim, który mógł się wydarzyć był duży. Braki w służbie zdrowia mogły przyczynić się do katastrofy. Natomiast udało się spłaszczyć krzywą zachorowań, a wspaniale to widać w województwie podlaskim i czas na zmianę systemu pracy w warunkach tej epidemii – pisze znany łomżyński lekarz nefrolog, wieloletni ordynator oddziału nefrologicznego i nowoczesnej stacji dializ szpitala wojewódzkiego w Łomży apelując o przywracanie go do normalnej aktywności.

W dniu, w którym piszę te słowa w województwie podlaskim stwierdzane są pojedyncze przypadki zachorowań spowodowanych SARS-CoV-2 /koronawirusem/. Szpital w Łomży stoi pusty. Hospitalizowanych jest dziś 21 osób, w tym oddziały neurologii, onkologii, laryngologii, okulistyki, rehabilitacji, rehabilitacji kardiologicznej, ginekologii i położnictwa bez pacjentów. Pojedynczy chorzy w oddziałach chirurgicznym, urologicznym, ortopedycznym i intensywnej terapii.

Nie krytykuję decyzji o przeprofilowaniu Szpitala. Strach przed scenariuszem włoskim, który mógł się wydarzyć był duży. Braki w służbie zdrowia mogły przyczynić się do katastrofy. Natomiast udało się spłaszczyć krzywą zachorowań a wspaniale to widać w województwie podlaskim i czas na zmianę systemu pracy w warunkach tej epidemii. Wirus nie ustąpi i musimy nauczyć się żyć w warunkach, które nas zabezpieczą. Szczepionka być może będzie w połowie następnego roku jak przepowiadają eksperci.

Popieram argumenty Stowarzyszenia Solidarni w Potrzebie zawarte w petycji do Zarządu Sejmiku Województwa Podlaskiego. Obecnie wyłączenie Szpitala w Łomży istotnie ograniczyło dostęp do opieki zdrowotnej. Niewątpliwie zagrożone jest bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców tego regionu. Pacjenci czekają na przerwane porady specjalistyczne, hospitalizacje i zabiegi.

Czas by podejmować decyzję przywracania funkcjonowania Szpitala!

O ile dość sprawnie Dyrektor Jacek Roleder przeprofilował Szpital na jednoimienny zakaźny to przywracanie funkcji będzie trudniejsze. Chciałbym podzielić się moimi przemyśleniami. W swoim życiu zawodowym wielokrotnie uczestniczyłem w zmienianiu profili pracy oddziałów z powodu zwiększonych zachorowań np. na grypę.

1. Zacznę od poradni specjalistycznych.
Powinny być szybko uruchamiane. Umawianie i rejestracja telefoniczna precyzyjnie na określoną godzinę. W taki sposób by nie spowodować gromadzenia się pacjentów. Wydłużony czas porady.
Przy wejściu pacjent otrzymuje maseczkę chirurgiczną i dezynfekuje ręce/pożądane dezynfektory na czujniki/. Nie powinno się akceptować maseczek noszonych przez ludzi na ulicach. Sprawdzanie temperatury jest wątpliwe, gdyż 18-80% ludzi z koronawirusem jest bezobjawowych. Oddzielne wejścia pracowników szpitalnych.
Dobrze byłoby by NFZ zmienił rozliczanie poradni specjalistycznych. Rozliczanie punktowe powinno być zmienione na kapitacyjne – na rejon objęty opieką. Zmniejszyły by się kolejki, uelastyczniło udzielane porady z naciskiem na teleporady i opiekę koordynowaną. W takich obostrzeniach nie będziemy w stanie wykonać kontraktu.
Personel w dniu udzielania porad nie powinien zajmować się chorymi z koronawirusem.

2. W całym województwie należy przeorganizować pracę szpitali.
W każdym szpitalu bez oddziału zakaźnego powinny być zorganizowane łóżka obserwacyjne, na których pacjenci podejrzani o zakażenie będą mogli poczekać na wykluczenie SARS-CoV-2. Nie można każdej gorączki bez porządnej weryfikacji odsyłać do oddziałów zakaźnych. Gorączka z powodu koronawirusa może być w województwie jedna, a z innych przyczyn olbrzymia ilość. Niedrożność trzeba operować natychmiast, pobrać badanie na koronawirusa, stosować środki ochrony osobistej.
Znam jeden ze szpitali powiatowych, gdzie lekarka anestezjolog z pielęgniarką epidemiologiczną utworzyli takie łóżka, łącznie ze wstawionym respiratorem (ostra niewydolność oddechowa może mieć wiele przyczyn). Dyrektor się posłuchał.

Podstawową rzeczą są środki ochrony osobistej i testowanie. Wydaje się iż w tym względzie nastąpiła poprawa. Dodatkowo muszą być prowadzone szkolenia personelu w różnych aspektach wypełniania procedur. Od tego w Łomży zaczęto na początku epidemii.

W obecnej sytuacji łóżka dwóch oddziałów zakaźnych, Kliniki Chorób Zakaźnych i szpitala MSW prawdopodobnie wystarczą. W Szpitalu łomżyńskim można pozostawić zamontowane śluzy i w razie ewentualnego pojawienia się setek zakażeń dokonywać przeprofilowań.

Wiele osób, również tych spoza służby zdrowia włożyło dużą pracę w rozwój tego Szpitala. Szpital zakwalifikowano do najwyższego poziomu referencyjnego i uzyskał certyfikat ISO oraz akredytację fachową. Natomiast jak wiele szpitali w Polsce jest kruchy pod względem kadrowym. Przywracajmy go do normalnej aktywności.

To są moje rady, ale jest wielu mądrych ekspertów, których można poprosić o pomoc.
Chciałbym aby moje przemyślenia dotarły do Urzędu Wojewódzkiego, Sejmiku Wojewódzkiego Oddziału Podlaskiego NFZ, radnych wszystkich szczebli, Rady Społecznej Szpitala i wszystkich którym opieka zdrowotna leży na sercu mieszkańców rejonu działania Wojewódzkiego Szpitala w Łomży.
dr n.med. Henryk Perkowski

 

Łomża, 6 maja 2020r
Odpowiedź Starosty Łomżyńskiego na List otwarty stowarzyszenia SOLIDARNI W POTRZEBIE, sprawie cofnięcia decyzji Wojewody Podlaskiego o przekształceniu Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w szpital zakaźny

Łomża, 6 maja 2020r
Treść uzasadnienia Petycji stowarzyszenia SOLIDARNI W POTRZEBIE do Ministra Zdrowia RP, pod którą rozpoczęto od dnia 7 maja br zbieranie podpisów wśród społeczności Ziemi Łomżyńskiej.

Nazwa adresata Petycji:
Minister  Zdrowia  RP
  

Adres siedziby adresata Petycji:
ul. Miodowa 15,  00-952 Warszawa

Tytuł   Petycji: 
Petycja w sprawie podjęcia przez Pana Ministra decyzji o przywróceniu pełnozakresowej opieki medycznej ogółowi społeczeństwa Ziemi Łomżyńskiej, poprzez zracjonalizowanie funkcjonowania podlaskiej sieci szpitali i wydanie zalecenia zmiany Polecenia Wojewody Podlaskiego nr NK-I.0522.32.2020.JP wydanego dla Szpitala w Łomży.     

Przedmiot   Petycji:
Panie Ministrze
Działając na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski w dniu 13 marca 2020 roku wydał Polecenie nr NK-I.0522.32.2020.JP o przekształceniu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, zwanym dalej Szpitalem, w jednoimienny szpital zakaźny. Decyzja Wojewody Podlaskiego nie była konsultowana wcześniej z władzami samorządów i w sposób rażący zdaniem wnoszących Petycję, mogła naruszyć prawo.
Obowiązujący w dacie wydania przez Wojewodę Polecenia „Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii w Województwie Podlaskim na lata 2018-2020”, jednoznacznie bowiem wskazywał inny szpital w Białymstoku, jako na ten, do którego w pierwszej kolejności powinni być kierowani pacjenci z podejrzeniem choroby zakaźnej szczególnie  niebezpiecznej.  Wnioskodawcy Petycji, rozumiejąc wyzwania stojące przed podlaską służbą zdrowia w dobie pandemii, zwracają również uwagę na fakt, że decyzja Wojewody Podlaskiego formalnie niezgodna z zatwierdzonym wówczas planem, dodatkowo w drastyczny i nagły sposób pozbawiła również prawie 120-tysięczną społeczność subregionu łomżyńskiego pełnozakresowych świadczeń medycznych (tj. 21 świadczeń szpitalnych i 23 ambulatoryjne świadczenia zdrowotne wymienione enumeratywnie w Statucie Szpitala).
Przekształcenie łomżyńskiego Szpitala w jednoimienny doprowadziło już i będzie dalej doprowadzało do wielu tragicznych przypadków utraty zdrowia oraz życia mieszkańców Łomży i okolicznych gmin. Z powodu  braku opieki medycznej i szpitalnej zagrożone zostało w szczególności bezpieczeństwo dzieci i kobiet w ciąży, osób starszych oraz osób z chorobami przewlekłymi i układu krążenia.
Przykład zbliżonego potencjałem do szpitala w Łomży, Mazowieckiego Szpitala im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce potwierdza, że nawet w dobie pandemii, można było udostępnić tam 220 łóżek szpitalnych pacjentom zakażonym koronawirusem, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego profilu szpitalnej działalności dla pozostałych pacjentów z terenu Ostrołęki i okolic.  
Zważyć należy także, że jakkolwiek w chwili obecnej na oddziałach zakaźnych w podlaskich szpitalach jest łącznie 874 łóżka szpitalne, to sposób ich rozdysponowania sprawił, że jedynie wspólnota mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej wbrew zasadzie solidaryzmu społecznego i braku dyskryminacji w dostępie do usług zdrowotnych, jako jedyna w województwie podlaskim straciła dostęp na miejscu do pełnozakresowej opieki szpitalnej i ambulatoryjnej. Z uwagi na niską zarażalność koronawirusem w regionie, olbrzymi szpital stoi obecnie prawie pusty, a tryb jego aktualnego funkcjonowania stwarza duże ryzyko trwałej utraty, uzyskanej wielkim nakładem pracy, rangi i prestiżu szpitala III stopnia.
Artykuł 68. Konstytucji RP nakłada w szczególności na władze publiczne obowiązek zapewnienia obywatelom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dla realizacji konstytucyjnego zapisu i w dobrze rozumianym interesie społecznym konieczne jest zdaniem wnioskodawców Petycji, podjęcie przez Pana Ministra decyzji o przywróceniu pełnozakresowej opieki medycznej ogółowi społeczeństwa Ziemi Łomżyńskiej, poprzez zracjonalizowanie funkcjonowania podlaskiej sieci szpitali i wydanie zalecenia zmiany Polecenia Wojewody Podlaskiego nr NK-I.0522.32.2020.JP, w kierunku przywrócenia w części szpitala świadczenia możliwie szerokiego zakresu usług zdrowotnych w oddziałach i poradniach, dla pacjentów nie zarażonych koronawirusem.
Zarząd stowarzyszenia SOLIDARNI W POTRZEBIEŁomża, 6 maja 2020r
Treść uzasadnienia Petycji stowarzyszenia SOLIDARNI W POTRZEBIE do samorządowych władz Województwa Podlaskiego, pod którą rozpoczęto od dnia 7 maja br zbieranie podpisów wśród społeczności Ziemi Łomżyńskiej.

Nazwa   adresata  Petycji:
Zarząd  i Sejmik Województwa Podlaskiego

Tytuł petycji:
Petycja w sprawie podjęcia przez Zarząd i Sejmik Województwa Podlaskiego wszelkich działań prawnych i faktycznych, w sprawie doprowadzenia do pilnej zmiany Polecenia Wojewody Podlaskiego nr NK-I.0522.32.2020.JP wydanego w sprawie przekształcenia  Szpitala  Wojewódzkiego  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w jednoimienny szpital zakaźny z dniem 13 marca 2020 roku do odwołania.
 

Przedmiot   petycji
Wojewoda Podlaski z dniem 13 marca 2020r podjął arbitralną decyzję przekształcenia Szpitala  Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zwanego dalej szpitalem, w jednoimienny szpital zakaźny. Na skutek decyzji Wojewody szpital z dnia na dzień zaprzestał realizowania dla prawie 120-tysięcznej populacji subregionu łomżyńskiego, udzielania wymienionych enumeratywnie w Statucie szpitala 21 świadczeń szpitalnych i 23 ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Warto dostrzec, że Polecenie Wojewody Podlaskiego nie było konsultowane wcześniej z władzami samorządów i w sposób rażący zdaniem wnoszących Petycję, mogło naruszyć prawo. Obowiązujący w dacie wydania przez Wojewodę Polecenia „Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii w Województwie Podlaskim na lata 2018-2020”, jednoznacznie bowiem wskazywał inny szpital w Białymstoku jako na ten, do którego w pierwszej kolejności powinni być kierowani pacjenci z podejrzeniem choroby zakaźnej szczególnie  niebezpiecznej.
Jakkolwiek w chwili obecnej opieka zdrowia w podlaskim dysponuje łącznie dla pacjentów z koronawirusem zasobem 476 łóżek w szpitalu w Łomży i 159 łóżek w białostockim szpitalu MSWiA oraz 239 łóżek w reszcie oddziałów zakaźnych szpitali klinicznych i powiatowych, to tylko wspólnota mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej straciła w województwie podlaskim dostęp na miejscu do pełnozakresowej opieki szpitalnej i ambulatoryjnej. Na skutek tego zdarzyły się już i będą zdarzały tragiczne przypadki utraty zdrowia i życia mieszkańców Łomży i okolicznych gmin, zagrożone zostało bezpieczeństwa ludzi z chorobami przewlekłymi i układu krążenia. Brak jest na miejscu opieki dla dzieci i kobiet w ciąży. Tymczasem przykład zbliżonego wielkością i potencjałem Mazowieckiego Szpitala im. dr. Józefa Psarskiego w pobliskiej Ostrołęce pokazuje, że nawet w dobie pandemii, można było udostępnić pacjentom zakażonych koronawirusem 220 łóżek szpitalnych, zachowując dla niezarażonych koronawirusem mieszkańców Ostrołęki i okolic pełny profil szpitalnej działalności.
Konstytucja RP w art. 68 nakłada w szczególności na władze publiczne obowiązek zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obywatelom, podobnie jak zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które dodatkowo w art.9 punkt 5) obligują samorząd wojewódzki do podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa. W związku z powyższym, kierując się dobrze rozumianym interesem społecznym wnosimy, aby samorządowe Władze Województwa Podlaskiego jako organ właścicielski szpitala w Łomży, kierując się w/w normami prawa oraz należytą dbałością o elementarne zasady spójności społecznej i braku dyskryminacji w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej, podjęły wszelkie możliwe działania prawne i faktyczne, w sprawie doprowadzenia do pilnej zmiany Polecenia Wojewody Podlaskiego nr NK-I.0522.32.2020.JP, w kierunku przywrócenia w części szpitala świadczenia możliwie szerokiego zakresu usług zdrowotnych w oddziałach i poradniach, dla pacjentów nie zarażonych koronawirusem.   
Zarząd stowarzyszenia SOLIDARNI W POTRZEBIE